برای ایجاد ساختاری مشخص و برخورداری از محوطه ای زیبا در تمام طول سال، می توانید از گیاهان همیشه سبز استفاده نمایید و فضایی زیبا داشته باشید.