آن وسیله های بلا استفاده ای که فضای کمد ها و کشو ها را پر کرده اند لزوما زباله و دور ریختنی نیستند، خیلی اوقات می توانند راه حل هایی برای کاربردهای جدید باشند.